Ósmoklasiści zdobyli średnio 59 proc. punktów z polskiego i 46 proc. z matematyki

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w czerwcu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 46 proc. – podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 54 proc. punktów, z niemieckiego – 45 proc., z rosyjskiego – 48 proc., z francuskiego – 72 proc., z hiszpańskiego – 66 proc. i z włoskiego – 57 proc.

Wstępną informację o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty – Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek na swojej stronie internetowej.

W piątek swoje indywidualne wyniki dzięki ogólnopolskiemu systemowi informatycznemu ZIU mogą poznać ósmoklasiści. Otrzymali też zaświadczenia o wynikach. Sposób przekazania zaświadczenia określał dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył.

Wiceminister edukacji Marzena Machałek w nagraniu udostępnionym w piątek na kanale MEN na YouTube przypomniała, że w tym roku egzamin przeprowadzony był w szczególnych okolicznościach – ze względu na epidemię szkoły pracowały zdalnie, termin egzaminu został przesunięty z kwietnia na czerwiec, a egzamin przeprowadzono w rygorze sanitarnym.

“Dziękujemy wszystkim, że egzamin się odbył. Wyniki są bardzo dobre, mimo że był przeprowadzany w trudnym czasie i przy obostrzeniach sanitarnych” – powiedziała.

Podkreśliła, że decyzja o przeprowadzeniu tego egzaminu w sytuacji pandemii nie była łatwą.

“Zastanawialiśmy się, czy nie zrezygnować. Ale braliśmy pod uwagę to, że egzamin zewnętrzny jest jednym z ważnych elementów rekrutacji. I pozbawienie tego ważnego komponentu rekrutacji mogłoby zrodzić wśród uczniów poczucie niesprawiedliwości. Podjęliśmy tę trudną decyzję i udało się” – dodała.

“Cieszy nas, że mimo tej trudnej sytuacji wyniki nie odbiegają od wyników z roku ubiegłego” – powiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Przypomniał, że egzamin ósmoklasisty jest jednym z kluczowych elementów reformy. “Widać po jego wynikach, że pewne założone cele są osiągane” – ocenił.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował, że wszystkie egzaminy przebiegły sprawnie i spokojnie.

Omawiając wyniki uczniów, wskazał, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w zadaniach i na diagramie i ich wykorzystania w sytuacji praktycznej.

Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym. Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych. Do egzaminu z tych dwóch języków przystąpiła zdecydowana większość ósmoklasistów (ok. 99,5 proc.).

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające znajomość gramatyki. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym uczniowie na podstawie informacji zawartej w zadaniu musieli przedstawić uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta.

W przypadku języka angielskiego i niemieckiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość funkcji językowych. W języku angielskim, jak i w niemieckim, trudne było także zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Dyrektor CKE przedstawił też rekomendacje dla nauczycieli języka polskiego, matematyki i języków obcych.

“Jeśli chodzi o język polski, chcielibyśmy gorąco zachęcić nauczycieli do tego, by przygotowywali uczniów do czytania lektur. To znaczy przed przekazaniem polecenia przeczytania lektury wprowadzali niejako w świat tej lektury, aby ułatwić zrozumienie jej podczas czytania poza klasą” – powiedział Smolik. “Chcemy też zachęcić nauczycieli, by omawiając lekturę, poszukiwali razem z uczniami odniesień do naszego codziennego życia. Wprowadzali to, o czym mówi podstawa programowa – dialog przeszłości z teraźniejszością. To jest bardzo ważne” – zaznaczył.

Dyrektor CKE rekomendował też polonistom, by bardziej pracowali z uczniami nad rozwojem ich słownictwa, bogactwem leksykalnym i nad poprawnością.

Nauczycielom matematyki rekomendował, by przedstawiali uczniom różne sposoby rozwiązywania tego samego zadania oraz włączali do lekcji zadania wymagające zastosowania wiadomości i umiejętności z różnych działów matematyki.

W nauczaniu języków obcych wskazał na to, że kiedy tylko jest to możliwe, prowadzić lekcję w języku obcym. W każdej następnej klasie używać coraz więcej języka obcego jako języka, w którym prowadzona jest lekcja. Podkreślił też wagę pracy nad rozwojem słownictwa uczniów.

Nauczycielom wszystkich przedmiotów rekomendował pracę w parach, małych grupach i zachęcanie uczniów do podejmowania edukacyjnych wyzwań poprzez rozważne szukanie różnych możliwych rozwiązań, bez ryzyka poniesienia negatywnych konsekwencji.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony był od 16 do 18 czerwca. Przystąpiło do niego ok. 343 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w czerwcu, zdawał go w drugim terminie: 7-9 lipca. Jak podał dyrektor CKE, w lipcu egzamin zdawało ok. 800 uczniów.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik bierze się pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – po połowie punkty za wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Do wtorku, 4 sierpnia, do godziny 15.00 absolwenci klas VIII mają czas na to, aby uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Mają też czas na ewentualną zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół lub profilu klasy.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W ubiegłym roku, gdy egzamin ósmoklasisty przeprowadzono pierwszy raz, uczniowie VIII klas za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki – 45 proc., z języka angielskiego – 59 proc., z niemieckiego – 42 proc., z rosyjskiego – 48 proc., z francuskiego – 61 proc., z hiszpańskiego – 56 proc. i z włoskiego – 58 proc. punktów. (PAP)