Wydarzenia społeczne 2020 r.

Pandemia koronawirusa, wzrost płacy minimalnej oraz zmiany w egzaminach szkolnych – to niektóre spośród istotnych wydarzeń społecznych mijającego roku 2020. STYCZEŃ 01.01 – Minimalne wynagrodzenie wzrasta o 350 zł i wynosi 2,6 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa – 17 zł. Sytuację finansową części pracowników mają poprawić także przepisy, zgodnie z którymi dodatek za staż […]

Pandemia koronawirusa, wzrost płacy minimalnej oraz zmiany w egzaminach szkolnych – to niektóre spośród istotnych wydarzeń społecznych mijającego roku 2020.

STYCZEŃ

01.01 – Minimalne wynagrodzenie wzrasta o 350 zł i wynosi 2,6 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa – 17 zł. Sytuację finansową części pracowników mają poprawić także przepisy, zgodnie z którymi dodatek za staż nie będzie wpływał na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

08.01 – Wszedł w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej; papierowe tylko w określonych przypadkach.

29.01 – Pierwsze po jesiennych wyborach parlamentarnych spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty poświęcone zmianom w postępowaniach dyscyplinarnych wobec nauczycieli.

Temat ten kontynuowany był na spotkaniu 26 lutego. Po tym spotkaniu minister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiedział złożenie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela wydłużającego do 14 dni czas na zgłoszenie przez dyrektora szkoły wniosku do rzecznika dyscyplinarnego w sytuacji podejrzenia, że doszło do czynu naruszającego prawa lub dobro dziecka.

LUTY

12.02 – Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podpisuje komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok 2020 r. – wynosi on 103,56 proc. Według ówczesnych zapowiedzi, na waloryzację emerytur i rent w 2020 r. rząd przeznaczy ok. 9,2 mld zł.

25.02 – Prezydent Andrzej Duda podpisuje ustawę w sprawie trzynastych emerytur i rent, dzięki której emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury.

25.02 – Rząd zdecydował o sformalizowaniu zespołu ds. monitorowania sytuacji epidemiologicznej dotyczącej koronawirusa oraz kontynuowania jego codziennych spotkań.

27.02 – MEN wspólnie z GIS przygotowało zalecenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli związane z zagrożeniem epidemiologicznym w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.

28.02 – Sejm przyjmuje tzw. pakiet antykryzysowy, w ramach którego m.in. przysługiwało dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8. roku życia z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka w czasie epidemii. Później, w kolejnych aktach prawnych, rząd jeszcze kilkukrotnie zadecyduje o przedłużeniu okresu, w jakim przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku.

MARZEC

04.03 – Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o potwierdzeniu pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. Był to pacjent z województwa lubuskiego, hospitalizowany w Zielonej Górze.

11.03 – Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku z epidemią koronawirusa od 12 marca na dwa tygodnie w całej Polsce w szkołach i przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze. Początkowo zajęcia stacjonarne zawieszone były do 25 marca. Termin ten został później kilka razy wydłużony: do 10 kwietnia, do 26 kwietnia, do 24 maja, do 7 czerwca i do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach.

12.03 – Zawieszone zostają lekcje w szkołach, mogą być zajęcia opiekuńcze.

16.03 – Zawieszone zostają wszystkie zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach. Początkowo zajęcia stacjonarne zawieszone były do 25 marca. Termin ten został później kilka razy wydłużony: do 10 kwietnia, do 26 kwietnia, do 24 maja, do 7 czerwca i do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach.

20.03 – Premier Mateusz Morawiecki ogłasza w Polsce stan epidemii.

25.03 – Wprowadzony zostaje obowiązek prowadzenia przez szkoły i przedszkola edukacji zdalnej.

30-31 oraz 1.04 – Przeprowadzono próbny egzamin ósmoklasisty. Arkusze egzaminacyjne były publikowane na stronach internetowych CKE i MEN, skąd mogli je pobierać uczniowie, a po rozwiązaniu zadań przesłać je nauczycielom do sprawdzenia.

KWIECIEŃ

01.04 – Rusza pierwsza tarcza antykryzysowa, czyli pakiet przepisów, które mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. W jej ramach przedsiębiorcy mogli wnioskować m.in. o czasowe zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju, a mikroprzedsiębiorcy mogli ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności np. wynajmu lokalu.

2-3 oraz 6-7-8.04 – Przeprowadzono próbne matury. Arkusze egzaminacyjne były publikowane na stronach internetowych CKE i MEN, skąd mogli je pobierać uczniowie, a po rozwiązaniu zadań przesłać je nauczycielom do sprawdzenia

09.04 – Premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformowali, że egzamin ósmoklasisty i matury zostają przesunięte, odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu, najprawdopodobniej w drugiej połowie, a nowy termin egzaminów zostanie podany co najmniej na trzy tygodnie przed nim.

15.04 – Wchodzi w życie rozporządzenie MRPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, które m.in. zdjęło z osoby szukającej pracę obowiązek osobistej wizyty w urzędzie pracy.

24.04 – Ogłoszono nowy harmonogram egzaminów zewnętrznych. Podano, że egzamin ósmoklasisty, który miał się odbyć w kwietniu, przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca. Termin dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do nich w czerwcu przeprowadzony będzie w dniach 7-9 lipca.

Podano też, że matury, które miały rozpocząć się 4 maja, zaczną się 8 czerwca. Sesja potrwa do 29 czerwca. Będą przeprowadzone tylko egzaminy pisemne. Zdecydowano też, że nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br.

25.04 – Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów. Szkoły zostały zobowiązane do wydania świadectw szkolnych w sposób bezpieczny, w reżimie sanitarnym.

29.04 – Premier Mateusz Morawiecki poinformował o stopniowym odmrażaniu oświaty.

MEN opublikowało wytyczne sanitarne, które będą obowiązywały w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego w związku z zapowiedzianym umożliwieniem otwarcia tych placówek od 6 maja.

MAJ

04.05 – Do pracy stacjonarnej wracają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz możliwe jest realizowanie kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej

06.05 – Do przedszkoli wracają przedszkolaki – w przedszkolach mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze.

14.05 – MEN opublikowało wytyczne, które będą obowiązywały w szkołach podstawowych w związku z zapowiedzianym organizowaniem od 25 maja zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.

15.05 – MEN opublikowało wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w 2020 r.

19.05 – Minister edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił jednolity w całym kraju harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (w latach ubiegłych w poszczególnych województwach harmonogramy ogłaszali kuratorzy oświaty). Zgodnie z nim, dokumenty do szkół będą składane w dwóch etapach: 15 czerwca-10 lipca, 31 lipca-4 sierpnia. 12 sierpnia szkoły ogłoszą listy zakwalifikowanych uczniów, a 19 sierpnia przyjętych.

25.05 – Mogą być organizowane w szkołach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej oraz konsultacje dla uczniów klas VII szkół podstawowych i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca uruchomione będą konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

29.05 – MEN opublikowało szczegółowe wytyczne sanitarne dotyczące organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

CZERWIEC

01.06 – Możliwe jest organizowanie na terenie szkół konsultacji dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Częściowo też odmrożono naukę w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych – zajęcia praktyczne dla uczniów klas III szkół branżowych I stopnia oraz zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III technikum.

08-29.06 – Przeprowadzono egzaminy maturalne, odbywały się one w reżimie sanitarnym. Dodatkowa sesja egzaminacyjna przeprowadzona była w terminie 8-14 lipca.

16-18.06 – Przeprowadzono egzamin ósmoklasisty, odbywał się on w reżimie sanitarnym. Dodatkowa sesja egzaminacyjna przeprowadzona była w terminie 7-9 lipca.

23.06 – Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt, zakładający utworzenie Funduszu Medycznego, który służyć miał poprawie zdrowia i jakości życia Polaków. Trzy główne filary Funduszu to: leki i świadczenia zdrowotne, inwestycje oraz profilaktyka.

25.06 – Przeddzień zakończenia roku szkolnego premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że we wrześniu uczniowie wrócą do szkół.

26.06 – Zakończył się rok szkolny 2019/2020. Uczniowie odbierali świadectwa w warunkach bezpiecznych w reżimie sanitarnym.

LIPIEC

01.07 – Ruszył nabór wniosków online do programu “Dobry Start”, czyli świadczenia w wysokości 300 zł przysługującego raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat.

31.07 – CKE opublikowało wyniki egzaminu ósmoklasisty.

SIERPIEŃ

11.08 – W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono projekt, dotyczący przystąpienia do unijnego porozumienia ws. zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19, wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

11.08 – CKE opublikowała wyniki matur.

16.08 – MEN opublikował wytyczne sanitarne dla publicznych i niepublicznych szkół.

25.08 – MEN opublikowała zalecenia dla szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej.

26.08 – Prezydent Andrzej Duda 26 powołał na urząd ministra zdrowia dra n. ekon. Adama Niedzielskiego, który zastąpił Łukasza Szumowskiego. Niedzielskiego, który był prezesem NFZ zastąpił z kolei Filip Nowak, który był zastępcą prezesa NFZ ds. operacyjnych.

WRZESIEŃ

01.09. – Rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Uczniowie wszystkich typów szkół wrócili do nauki stacjonarnej. Przejście na naukę zdalną lub hybrydową (część uczniów uczy się stacjonarnie, a część zdalnie) możliwe tylko za zgodą sanepidu.

01.09 – Zgodnie z ustawą budżetową na 2020 r. płace nauczycieli wzrosły o 6 proc.

01.09 – Kobiety w ciąży od 1 września zyskały bezpłatny dostęp do najczęściej stosowanych przez ciężarne specyfików dostępnych na receptę. Pierwszy wykaz bezpłatnych leków dla ciężarnych został opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia wraz z wrześniową listą refundacyjną.

04.09 – Wydana zostaje milionowa karta “Dużej Rodziny” dla rodziny z Turośli w woj. podlaskim.

PAŹDZIERNIK

07.10 – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaczyna funkcjonować jako Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – resortem w dalszym ciągu kieruje minister Marlena Maląg.

19.10 – Szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej mogą działać tylko zdalnie, a w strefie żółtej w systemie mieszanym, gdzie połowa uczniów ma uczyć zdalnie, a połowa stacjonarnie. Szkoły podstawowe pracują normalnie, tak samo przedszkola.

19.10 – Przemysław Czarnek został powołany na ministra edukacji i nauki. Zastępuje na tym stanowisku Dariusza Piątkowskiego, który obejmuje funkcję wiceministra MEN.

26.10 – Na edukację zdalną uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Zajęcia stacjonarne mają zawieszone do 8 listopada. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych i przedszkolaki nadal mogą mieć zajęcia stacjonarne.

LISTOPAD

01.11 – Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał polecenie prezesowi NFZ, by każda osoba z personelu medycznego walcząca z Covid-19, wraz z ratownikami medycznymi oraz diagnostami laboratoriów szpitalnych otrzymała o 100 proc. większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego.

03.11 – Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową wersję strategii walki z COVID-19. Zapisano w niej m.in.: zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów covidowych w istniejących placówkach i w szpitalach tymczasowych, automatyczną izolację dla zakażonych i kwarantannę dla domowników, pulsoksymetry dla chorujących w domach, zwiększenie liczby izolatoriów i szersze stosowanie testów antygenowych.

08.11 – Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do 29 listopada mają uczyć się zdalnie. W szkołach podstawowych mogą być organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Obowiązują w nich specjalne wytyczne sanitarne. Pod koniec listopada zawieszenie zajęć stacjonarnych zostało wydłużone do 3 stycznia. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego pracują stacjonarnie.

19.11 – Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że w 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej – zakres wiedzy wymagany od uczniów zostanie zmniejszony o 20-30 proc. Skierował do konsultacji projekt wymagań przygotowany przez zespół ekspertów, który pracował nad nim od października.

19.11 – Sejm znowelizował ustawę Karta Nauczyciela. Do 14 dni wydłużony będzie czas na powiadomienie przez dyrektora rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela “czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”.

20.11. – Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jego obowiązki objął dotychczasowy zastępca szefa inspekcji – Krzysztof Saczka.

20.11 – Weszło w życie rozporządzenie dające nauczycielom możliwość dofinansowania do 500 zł na zakupu akcesoriów komputerowych lub oprogramowania, dokonanego między 1 września do 7 grudnia 2020 r.

27.11 – Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym ferie zimowe w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym termie – od 4 do 17 stycznia 2021 r., czyli zaraz po przerwie świątecznej.

29.11 – Stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych mogą być realizowane zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia. Mogą też być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Możliwe jest także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, mogą odbywać praktyki u pracodawców.

Przedszkola funkcjonują nadal stacjonarnie.

GRUDZIEŃ

15.12 – Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłasza nowy program na lata 2021-2025 Aktywni Plus z budżetem corocznym 40 mln zł, przeznaczony dla organizacji pozarządowych na stwarzanie rożnych projektów działań, które będą przede wszystkim służyły aktywności osób starszych w rożnych obszarach. Program ten zastąpi program Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).

15.12 – rząd przyjmuje projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada, że od marca 2021 r. świadczenia zostaną podwyższone o 3,84 proc., ale nie mniej niż o 50 zł brutto. Projekt przewiduje, że najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne będą podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.

16.12 – Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie dotyczące formuły egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego jaka będzie obowiązywać w 2021 r. Zgodnie z nim na maturze nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Nie będzie też obowiązkowe przystąpienie do minimum jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (do tzw. przedmiotu do wyboru). Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania zawarto w załącznikach do rozporządzenia.

17.12 – Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzona będzie „kwarantanna narodowa”, a w noc sylwestrową – zakaz przemieszczania się.

18.12 – Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie farmaceuty. Reguluje ona m.in. zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady wykonywania go oraz obowiązek rozwoju zawodowego.

21.12 – Europejska Agencja Leków zweryfikowała bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciw COVID-19, stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech.

23.12 – Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zapisy dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia. Można będzie zapisywać się poprzez infolinię 989, w swojej przychodni lub przez elektroniczny formularz na stronach związanych z resortem zdrowia.

27.12 – Tego dnia rozpoczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce.