Ukazało się rozporządzenie o egzaminach zewnętrznych i feriach zimowych

W Dzienniku Ustaw ukazało się w poniedziałek rozporządzenie ministra edukacji i nauki o formule egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, jaka będzie obowiązywać w 2021 r. Zawiera też ono wymagania egzaminacyjne i określa zasady organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych.

Chodzi o podpisaną w środę przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

“W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych” – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji. Podano w nim także, że propozycja wymagań egzaminacyjnych została opracowana przez zespoły ekspertów powołanych przez ministra edukacji i nauki. W skład każdego zespołu wchodził nauczyciel danego przedmiotu, nauczyciel akademicki i ekspert CKE lub OKE.

Zgodnie z nowelizacją egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

Wyjątkowo egzaminów ustnych będą mogli przystąpić absolwenci, którzy starają się o przyjęcie na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik egzaminu ustnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego albo są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Będą musieli oni przekazać dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, do której składali deklarację, informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do egzaminu ustnego. Gdy wyniki z egzaminu ustnego muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnią zagraniczną, absolwent musi dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.

Pozostali abiturienci, którzy nie będą zdawać egzaminów ustnych, na świadectwach maturalnych, w miejscu, gdzie wpisywane są wyniki egzaminów ustnych, będą mieli adnotację: “W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano”.

Zgodnie z rozporządzeniem zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia egzaminów ustnych, będą powoływane przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole tylko w sytuacji, gdy uczniowie lub absolwenci zgłoszą potrzebę przystąpienia do tego egzaminu.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym absolwenci nie będą mieli obowiązku przystąpienia do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Będą za to mogli przystąpić do nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.

Rozporządzenie daje uczniom i absolwentom możliwość wprowadzenia zmian w złożonej już deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Uczniowie i absolwenci, którzy składają deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dyrektora szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyli, mogą wprowadzić zmiany w deklaracji do 7 lutego 2021 r. Absolwenci, którzy składają deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz ci, którzy składają deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, ale wnioskują o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole – do 15 stycznia 2021 r.

W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zdadzą egzamin maturalny i uzyskają świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzymają z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania.

Ci absolwenci, którzy w poprzednich latach zdali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, bo nie zdali egzaminu ustnego albo nie przystąpili do egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub egzamin z tego przedmiotu został im unieważniony, w 2021 r. mogą złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości. Mogą to zrobić pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym nie deklarują przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych albo do egzaminu ustnego.

W nowelizacji zapisano też, że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do 31 grudnia 2020 r., ma ogłosić aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów.

Zgodnie z nowelą uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz absolwenci trzyletniego liceum ogólnokształcącego mieszkający za granicą, ale uczący się w ramach polskiego systemu edukacji będą mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub w szkole wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Jak wyjaśniono, w związku z możliwymi ograniczeniami w ruchu międzynarodowym, wynikającymi ze zwalczania COVID-19, przyjęte rozwiązanie umożliwi uczniom i absolwentom przebywającym za granicą przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego.

Do rozporządzenia dołączono dwa załączniki: jeden zawiera wymagania egzaminacyjne na egzaminu ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r., drugi zawiera wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 2021 r.

Zgodnie z nowelą w roku szkolnym 2020/2021 organizatorzy olimpiad mogą zmieniać regulaminy olimpiad. Dzięki nowym regulacjom prawnym możliwa będzie również zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu tych zawodów wiedzy, po akceptacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021.

Wprowadza zakaz organizacji wypoczynku w czasie przerwy świątecznej. W okresie ferii zimowych dopuszcza się organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania, tzw. półkolonie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej. Możliwe będzie też organizowanie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorami wypoczynku w tych dwóch dopuszczonych formach będą mogły być wyłącznie: szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.