Ełk: Ponad 1 mln zł dofinansowania dla MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku pozyskał ponad 1 mln zł na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, który będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W 2023 roku w Ełku w ramach realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, będą kontynuowane działania podejmowane w  poprzednich edycjach tego Programu w latach 2019-2022  oraz Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja w latach 2020 – 2022.

Realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” koordynować  będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
a)    dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b)    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Program jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., na jego cel pozyskano ponad 1 mln zł.
 
Do końca 2023 roku łącznie planuje się objąć wsparciem 63 osoby z Ełku (w tym 4  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami jak wyżej).
 
Świadczone usługi pozwolą ograniczyć  skutki niepełnosprawności oraz umożliwić aktywność osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać  dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnoprawnych.  
 
Usługi asystenta będą zlecone organizacjom pozarządowym na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.