Wzrost liczby beneficjentów świadczenia honorowego dla stulatków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) donosi o wzroście liczby osób uprawnionych do otrzymywania tzw. świadczenia honorowego. Obecnie świadczenie to jest wypłacane 2,9 tysiącom stulatków w Polsce, co stanowi wzrost o ponad 200 osób w stosunku do poprzedniego roku.

Zauważalny jest fakt, że większość beneficjentów to kobiety.

Świadczenie honorowe, określane jako “premia za wiek”, jest przyznawane seniorom, którzy ukończyli 100 lat. Co istotne, przyznawane jest niezależnie od tego, czy dana osoba otrzymuje już emeryturę, rentę, czy inne świadczenie. Może być wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także przez resortowe zakłady emerytalne, takie jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, informuje, że każdy stulatek może liczyć na ten specjalny dodatek. Jego wysokość zależy od tzw. kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora. Wartość świadczenia honorowego wynosi obecnie 5540,25 zł brutto dla osób, które ukończyły 100 lat w obecnym okresie waloryzacyjnym.

Zaznaczono, że świadczenie honorowe, raz przyznane, nie podlega waloryzacji i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości, wraz ze świadczeniem podstawowym.

Dane ZUS wskazują, że najstarszy mężczyzna, który ukończył 100 lat w 2020 roku, otrzymuje świadczenie w wysokości około 4,3 tys. zł brutto, a najstarsza kobieta, obchodząca setne urodziny w 2015 roku, otrzymuje 3,3 tys. zł brutto.

Dla stulatków, którzy już pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, otrzymanie świadczenia honorowego nie wymaga dodatkowych formalności – Zakład sam przyznaje dodatkową kwotę. Natomiast osoby, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych, muszą złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia, aby otrzymać świadczenie honorowe.