Skuteczna akcja na granicy. Ponad 460 niebezpiecznych pomp ciepła zatrzymanych przed wprowadzeniem na rynek

W wyniku współpracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Inspekcji Handlowej (IH) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) aż 94% sprawdzonych modeli pomp ciepła nie spełniło wymagań formalnych. Dzięki skoordynowanym działaniom 463 urządzenia niespełniające norm nie trafiły na polski rynek.

Pompy ciepła, które wykorzystują odnawialne źródła energii do ogrzewania, zdobywają coraz większą popularność wśród konsumentów z uwagi na możliwość obniżenia kosztów ogrzewania oraz mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z wymogami, niezbędna jest kontrola jakości tych urządzeń.

Wspólna Kontrola na Granicy

UOKiK, IH oraz KAS przeprowadziły kontrolę 564 pomp ciepła produkowanych poza Unią Europejską, by zapobiec wprowadzeniu na rynek urządzeń niespełniających wymagań. „Zależy nam na tym, by eliminować produkty niezgodne najszybciej, jak to możliwe,” mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. Dzięki tej współpracy możliwe było sprawdzenie urządzeń jeszcze przed ich dopuszczeniem do obrotu.

Kontrola objęła 36 modeli pomp ciepła importowanych do Polski drogą morską, drogową i lotniczą. Urządzenia zostały sprawdzone pod kątem prawidłowego oznakowania, dokumentacji technicznej oraz zgodności z wymaganiami unijnymi. Jeśli pojawiały się nieprawidłowości, urządzenia były zatrzymywane na granicy.

Wyniki Kontroli

94% skontrolowanych modeli posiadało nieprawidłowości, głównie związane z dokumentacją – brak lub nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności UE oraz karty informacyjne produktów. „Celem wspólnych działań było niedopuszczenie do obrotu pomp ciepła niespełniających wymagań. Zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów to ważne, pozafiskalne zadanie KAS,” podkreśla Małgorzata Krok, zastępca Szefa KAS.

Dzięki tej akcji 463 pompy ciepła niespełniające norm bezpieczeństwa nie trafiły na rynek. 101 urządzeń zostało dopuszczonych do obrotu po uzupełnieniu braków w dokumentacji.

Działania UOKiK na Rynku OZE

UOKiK aktywnie monitoruje rynek urządzeń odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła. Obecnie prowadzi 18 postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowości, takich jak niedozwolone postanowienia umowne oraz wprowadzanie konsumentów w błąd co do warunków zakupu i gwarancji.

Porady dla Konsumentów

Kupując pompę ciepła, warto zwrócić uwagę na etykiety efektywności energetycznej i karty produktu, które powinny zawierać dane dostawcy oraz inne istotne informacje. Warto również sprawdzić interesujący model w europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL).

Zgłaszanie Nieprawidłowości

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w oznakowaniu pomp ciepła, konsumenci powinni zgłosić je do Inspekcji Handlowej. Dzięki wspólnym działaniom UOKiK, IH i KAS możemy być pewni, że na polski rynek trafiają jedynie bezpieczne i zgodne z normami urządzenia.