PKO BP: zysk netto w trzecim kwartale wyniósł ponad 1,2 mld zł

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale br. wyniósł 1 mld 229 mln zł – poinformował w czwartek w raporcie bank. Za dziewięć miesięcy zysk netto wyniósł ponad 3,3 mld zł.

Zysk banku był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1 mld 208,2 mln zł. Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do zysku netto za trzeci kwartał wahały się od 1 mld 172 mln zł do 1 mld 231 mln zł.

Zysk netto w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł 18 proc. rok do roku i 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy PKO BP wyniósł 3 mld 308 mln zł, czyli wzrósł 21,1 proc. rok do roku. Wskaźnik ROE netto wynosi 10,9 proc.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2 mld 662 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2 mld 634,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 2 mld 618 – 2 mld 655 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 13 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Marża odsetkowa za trzy kwartały 2019 roku wyniosła 3,44 proc., podczas gdy rok wcześniej 3,40 proc.

Wynik z tytułu prowizji i opłat w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 770 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 770,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 763 mln zł do 790 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 1 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Wynik na działalności biznesowej grupy PKO BP za trzy kwartały 2019 roku wyniósł 10 mld 918 mln zł, czyli wzrósł 10,6 proc. rok do roku, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek, który wzrósł 11,5 proc. w ujęciu rocznym.

Koszty ogółem w trzecim kwartale wyniosły 1 mld 470 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (1 mld 471,9 mln zł). Koszty wzrosły 2 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów po trzech kwartałach 2019 roku wynosi 42 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 45,1 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2019 roku 294 mln zł. Rynek oczekiwał o 7,5 proc. wyższych odpisów na poziomie 317,8 mln zł. Odpisy spadły 10 proc. rdr i o 9 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszt ryzyka po trzech kwartałach są na poziomie 0,51 proc., podczas gdy rok wcześniej wyniosły -0,63 proc.

Bank utworzył w trzecim kwartale 2019 roku rezerwy na zwrot kosztów dla klienta z tytułu przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w wysokości 68,5 mln zł. Są to rezerwy na zgłoszone i potencjalne reklamacje w związku z opublikowanym wyrokiem TSUE. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się, że bank zawiąże taką rezerwę w wysokości 65-80 mln zł.

Suma bilansowa grupy PKO BP na koniec trzeciego kwartału 2019 roku wyniosła niemal 342 mld zł i wzrosła od początku roku o około 17 mld zł.

Na koniec trzeciego kwartału 2019 r. wartość finansowania udzielonego klientom przekroczyła 244,6 mld zł i wzrosła od początku roku o 14,1 mld zł.

Łączne finansowanie klientów segmentu detalicznego wynosiło 178 mld zł i od początku roku zwiększyło się o ponad 10 mld zł, czyli o 6,2 proc.

W trzecim kwartale bank udzielił kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 4,2 mld zł.

Bank podał, że pod koniec września przeciwko niemu toczyło się 1379 postępowań sądowych dotyczących kredytów udzielonych w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 321 mln zł, w tym dwa postępowania grupowe, w których liczba umów kredytowych wynosi 75 w jednym i 8 w drugim postępowaniu.

PKO BP ocenia, że orzeczenie TSUE dotyczące kredytów frankowych będzie miało wpływ na orzecznictwo sądów krajowych w szczególności w odniesieniu do kredytów indeksowanych do waluty obcej.

“Wskazać należy, że umowy indeksowane do waluty CHF stanowią w portfelu banku zdecydowaną mniejszość. Dominują umowy kredytów denominowanych w CHF, w których kwota zadłużenia w CHF była znana kredytobiorcy już w dacie zawarcia umowy kredytowej i wprost z niej wynikała” – napisano w raporcie.

“Umowy kredytów indeksowanych do waluty CHF znajdujące się w portfelu banku zawierają postanowienia, zgodnie z którymi oprocentowanie LIBOR stosuje się do kredytów, których walutą jest CHF, natomiast jeżeli walutą kredytów jest PLN wówczas zgodnie z tymi postanowieniami umowy należy stosować oprocentowanie WIBOR” – dodał.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,01 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 16,74 proc.(PAP Biznes)