Wytyczne w sprawie egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje

W związku z epidemią egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą w tym roku przeprowadzane zgodnie wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Inspektorat Sanitarny.

W wytycznych wskazano, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Dotyczy zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji albo gdy sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu (członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu), inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję i obsługę szatni.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno– lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), mieć zakryte usta i nos.

W wytycznych napisano, że zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podano, że podczas egzaminu zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu wspomnianego warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów.

Zdający i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zgodnie z wytycznymi zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

Na egzaminie pisemnym zdający ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, nie mogą ich pożyczać od innych zdających.

Zdający muszą dezynfekować ręce przed każdym skorzystaniem ze sprzętu, urządzenia lub przedmiotu, którego używają również inne osoby podczas egzaminu.

Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby między zdającymi zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku. Nie wprowadza się ograniczeń liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas), a także po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie. Konieczne jest również dezynfekowanie ławek i krzeseł pomiędzy poszczególnymi zakresami, sesjami egzaminacyjnymi lub zmianami danego dnia.

Dezynfekować należy również: klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu (sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu).

Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.

W wytycznych zawarto też bardzo szczegółowe instrukcje dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rozwiązanie zadania lub zadań egzaminacyjnych wymaga bezpośredniego kontaktu zdającego z inną osobą (chodzi o klasyfikacje: technik masażysta i technik elektroradiolog).

Opisano także procedury postępowania w razie podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego. (PAP)