Wraz z epidemią w 2020 r. pogorszyły się nastroje społeczne

Wraz z epidemią w 2020 r. pogorszyły się wskaźniki nastrojów społecznych, ocen i prognoz sytuacji gospodarczej. W ocenach sytuacji politycznej, podobnie jak w ubiegłych latach, silniej artykułowano niezadowolenie niż zadowolenie – wynika z najnowszego badania CBOS.

Dane pochodzą z realizowanych od stycznia do grudnia 2020 r. badań aktualnych problemów i wydarzeń.

Z badań wynika, że w ocenach sytuacji politycznej przez cały rok 2020, podobnie jak w latach ubiegłych, silniej wyrażano oceny negatywne niż pozytywne.

„Najlepsze oceny sytuacji politycznej odnotowaliśmy w marcu, jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii” – wskazano, wyjaśniając, że „oceny negatywne były tylko nieznacznie silniej artykułowane niż pozytywne”.

Na przełomie maja i czerwca zarejestrowano wyraźne pogorszenie ocen, a w kolejnych miesiącach, do sierpnia włącznie, następowała poprawa ocen.

Zwrócono uwagę, że w ostatniej dekadzie października, w okresie dużego wzrostu zachorowań na COVID-19, po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu ? postrzeganie sytuacji politycznej zdecydowanie się pogorszyło.

„Wprawdzie w listopadzie i grudniu zarejestrowaliśmy niewielką poprawę, jednak rok 2020 zakończył się ze znacznie gorszymi ocenami sytuacji politycznej, niż się rozpoczął” – podał CBOS.

W przewidywaniach dotyczących sytuacji politycznej w okresie od stycznia do lipca porównywalnie mocno wyrażany był optymizm co pesymizm. Począwszy od sierpnia, w prognozach zaczął przeważać pesymizm, który najbardziej wyrażano w ostatniej dekadzie października. W listopadzie i w grudniu następowała poprawa, lecz przewidywania dotyczące sytuacji politycznej w trzech ostatnich pomiarach roku 2020 należą do najgorszych w całym tym okresie.

Badania CBOS pokazały, że w pierwszym kwartale 2020 r., przed ogłoszeniem stanu epidemii, w ocenach sytuacji gospodarczej zdecydowanie silniej wyrażano zadowolenie niż niezadowolenie.

Postrzeganie sytuacji gospodarczej bardzo wyraźnie pogorszyło sie w pierwszych miesiącach epidemii, podczas lockdownu, chociaż wyniki badań pokazały, że do pierwszej dekady października oceny pozytywne były wciąż silniej artykułowane niż negatywne.

Oceny stanu gospodarki spadały wraz z pogarszaniem się sytuacji epidemicznej i wprowadzaniem nowych obostrzeń w działalności firm.

„Najgorsze zarejestrowaliśmy w ostatniej dekadzie października i w listopadzie. W grudniu nastąpiła pewna poprawa, lecz nadal niezadowolenie wyrażane było silniej niż zadowolenie” – podał CBOS.

W 2020 r. wyraźnie pogorszyły się prognozy dotyczące stanu gospodarki w najbliższych 12 miesiącach.

„Największy pesymizm zarejestrowaliśmy w ostatniej dekadzie października” – wynika z badań.

W ocenach sfery prywatnej również nastąpiło pewne pogorszenie, mniejsze niż w sferze publicznej. Przez cały rok pozytywne oceny poziomu życia i sytuacji w zakładach pracy były silniej wyrażane niż negatywne. O ile przez znaczną część 2020 r. mocniej wyrażany był optymizm niż pesymizm w przewidywaniach odnoszących się do sfery prywatnej, o tyle w ostatnich miesiącach analizowanego roku ten optymizm zauważalnie zmalał i wzrosły obawy przed pogorszeniem sytuacji.

W ocenach poziomu życia respondentów i ich rodzin przez cały rok 2020 silniej artykułowane były oceny pozytywne niż negatywne. Najgorsze postrzeganie zarejestrowano pod koniec roku, a najlepsze w marcu.

Z badań CBOS wynika, że jeśli chodzi o sytuację w zakładach pracy, to przez cały ubiegły rok zdecydowanie mocniej wyrażane były oceny pozytywne niż negatywne.

„Najlepsze zarejestrowaliśmy w pierwszym kwartale 2020 roku (w lutym i w marcu, jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii). Na przełomie maja i czerwca odnotowaliśmy pogorszenie postrzegania kondycji zakładów pracy, a w kolejnych miesiącach – aż do września – następowała systematyczna poprawa w tym zakresie” – podano.

Zwrócono uwagę, że w IV kwartale 2020 r. pogorszyły się prognozy sytuacji w zakładach pracy. W ostatniej dekadzie października i w listopadzie pesymizm był silniej artykułowany niż optymizm. Poprawa prognoz na rok 2021 nastąpiła w grudniu.(PAP)