W piątek mija termin na złożenie świadectw do szkół ponadpodstawowych

W piątek mija termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. W tym roku w całym kraju obowiązuje jednolity harmonogram rekrutacji do tych szkół

Harmonogram ogłosił w drugiej połowie maja minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Zgodnie z nim od 15 czerwca do 10 lipca do godziny 15.00 uczniowie kończący VIII klasy szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a od 26 czerwca (od zakończenia roku szkolnego) do 10 lipca do godziny 15.00 na uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Ósmoklasiści, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe oraz szkół i oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, musieli złożyć wniosek od 15 czerwca do 22 czerwca ze względu na sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznych. Termin na ich przeprowadzenie został wyznaczony od 23 czerwca do 7 lipca. Wyniki sprawdzianów i prób uczniowie poznają do 9 lipca włącznie.

“Wnioski o przyjęcie do poszczególnych szkół, jak i duża część dokumentów może być składana w wersji elektronicznej. Nie ma potrzeby, aby osobiście udawać się do szkoły. Nie trzeba osobiście tych dokumentów zanosić. Do 10 lipca oprócz wniosku uczeń będzie zobowiązany dostarczyć też kopię świadectwa, może to być wersja elektroniczna” – powiedział w maju minister edukacji, przedstawiając harmonogram rekrutacji.

31 lipca absolwenci szkół podstawowych otrzymają zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Jego wynik ma wpływ na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Od 31 lipca do 4 sierpnia uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Zaświadczenie także będzie można złożyć w wersji elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemiczny będą mogły być zawieszone na stronie internetowej szkoły.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.

O przyjęciu do szkół kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą decydować dyrektorzy szkoły.

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych brane są pod uwagę po połowie punkty za wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej oraz w sesji dodatkowej, zostanie z niego zwolniony. Przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zostaną przeliczone także na liczbę punktów z egzaminu.

W tym roku terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej – tak jak w latach ubiegłych – są ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty. (PAP)