Sejm: komisja przeszła do omawiania projektu PiS ws. sądów

Po przyjęciu wniosku Przemysława Czarnka (PiS) sejmowa komisja sprawiedliwości przeszła w czwartek około godz. 20.30 do procedowania nad poszczególnymi zapisami projektu PiS dotyczącego nowelizacji ustaw sądowych. Posłom rozdano łącznie propozycje 21 poprawek.

Wcześniej posłowie opozycji zgłaszali liczne wnioski formalne, m.in. o wysłuchanie publiczne dotyczące projektu. Wniosek ten został oddalony przez komisję. Posłowie opozycji starali się zgłaszać kolejne wnioski, wówczas poseł Czarnek zawnioskował o przerwanie wstępnej części posiedzenia i przejście do procedowania nad poszczególnymi zapisami projektu.

“Panie przewodniczący, każdy poseł reprezentujący Polaków ma prawo wnioski formalne składać, to nie jest pana dobry gest” – protestował Arkadiusz Myrcha (KO) zwracając się do prowadzącego obrady Marka Asta (PiS).

Ostatecznie za przejściem do procedowania głosowało 14 posłów, przeciw było 12. Wtedy posłowie opozycji zawnioskowali o odrzucenie całego projektu przez komisję. Głosowanie odbywało się w głośnej i burzliwej atmosferze – za odrzuceniem głosowało 12 posłów, przeciw było 13.

W związku z takimi wynikami głosowań komisja przeszła do omawiania zapisów projektu.

Wcześniej rozdano posłom dwa druki z poprawkami do projektu. Jeden z rozdanych posłom druków zawiera trzy poprawki. O koncepcji takich poprawek mówił wcześniej lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Pierwsza z tych poprawek proponuje dodanie do noweli obszernej – zajmującej ponad jedna stronę – preambuły. Mówi się w niej m.in. o konieczności “poszanowania trójpodziału i równoważenia władz” oraz poszanowaniu “wartości demokratycznego państwa prawnego oraz niezależności i apolityczności sądów”.

Kolejna z tych trzech poprawek wykreśla wymóg składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portalu dotyczącego spraw publicznych. Ostatnia z tych poprawek wykreśla zaś przepis mówiący, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za “odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził TK”.

Pozostałaby w projekcie odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów za: “działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”; “działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność jego powołania” oraz za “działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Z drugiego pakietu poprawek rozdanego posłom i liczącego 18 pozycji, część poprawek ma charakter redakcyjny. Jedna zaś modyfikuje przepis dotyczący obrad kolegiów i zgromadzeń sędziowskich.

“Przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne, w szczególności zabronione jest podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz RP i jej konstytucyjnych organów” – głosi wersja przepisu zaproponowana w poprawce.

W obecnej wersji projektu przepis ten brzmi: “Przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne, w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad ustroju RP”.

Jak wskazano w uzasadnieniu tej poprawki zawarte w obecnym projekcie pojęcie “wrogości” ma “w polskich realiach negatywne zabarwienie wynikające ze skojarzeń z poprzednim ustrojem politycznym” i dlatego przepis wymaga “korekty”.