Jak wypadły w ty roku wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 61 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 52 proc. – podała w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (wybrało go 97,7 proc.), na drugim miejscu niemiecki.

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego, najczęściej wybieranego języka obcego to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 79 proc., z francuskiego – 88 proc., z hiszpańskiego – 72 proc. i z włoskiego – 47 proc.

Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, opublikowanej w środę przez CKE, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 14-16 maja. Przystąpiło do niego ok. 220,9 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 11,3 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 49 proc., z matematyki – 38 proc., z języka angielskiego – 49 proc., z języka rosyjskiego – 91 proc.

We „Wstępnej informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty” CKE podała, z czym poradzili sobie dobrze, a z czym mieli problemy.

„Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność wyszukiwania informacji w tekście” – czytamy. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność zastąpienia sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej.

„Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii przestrzennej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi – przekształcenia wzoru na objętość ostrosłupa, aby wyznaczyć jego wysokość i obliczyć różnicę wysokości zbudowanych wież” – wskazano. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Egzamin ósmoklasisty w tym roku po raz ostatni przeprowadzany był na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Dla tych uczniów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju przeprowadzono w czerwcu sesję w terminie dodatkowym.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W środę od godz. 8.30 absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem aplikacji ZIU https://ziu.gov.pl/). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali w swoich szkołach. Po zalogowaniu uczniowie mogą poznać zarówno swoje wyniki ze zdawanych przedmiotów, jak i z poszczególnych zadań.
W środę otrzymają też w szkołach zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu jest podany wynik procentowy ucznia oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego. Dzięki temu uczeń dowie się jaki odsetek uczniów w kraju uzyskał taki sam, niższy lub wyższy wynik z danego przedmiotu.

W ubiegłym roku uczniowie klas VIII szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 53 proc. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 68 proc., z francuskiego – 82 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 69 proc.

CKE zwraca uwagę, by nie porównywać „surowych” średnich wyników uzyskanych w danym roku z wynikami z lat poprzednich. Związane jest to z tym, że arkusze egzaminacyjne są w całości upubliczniane po przeprowadzeniu egzaminu. Dlatego nie ma na egzaminie tzw. zadań kotwiczących, czyli takich samych w kolejnych latach.