Dywidenda PKN Orlen za 2020 r. wyniesie 3,5 zł – zdecydowali akcjonariusze spółki.

Dywidenda PKN Orlen za 2020 r. wyniesie 3,5 zł na jedną akcję. Na jej wypłatę spółka przeznaczy prawie 1,5 mld zł z kapitału zapasowego. Także z niego pokryta zostanie strata netto koncernu za 2020 r. w wysokości ponad 2,3 mld zł – zdecydowali w czwartek akcjonariusze PKN Orlen.

Obradujące w Płocku (Mazowieckie) Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen, podejmując uchwałę dotyczącą pokrycia straty netto spółki za 2020 r. oraz w sprawie wysokości i wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego przyjęło tym samym wcześniejszą rekomendację zarządu płockiego koncernu. Zgodnie z nią ustalili też, że dniem dywidendy będzie 22 lipca 2021 r., natomiast 5 sierpnia 2021 r. będzie dniem jej wypłaty.

 

Na początku kwietnia zarząd PKN Orlen przedstawił pod obrady ZWZ propozycję pokrycia jednostkowej straty netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 mld 355 mln 671 tys. 374,21 zł z kapitału zapasowego. Jednocześnie zarząd płockiego koncernu zarekomendował przeznaczenie 1 mld 496 mln 981 tys. 713,50 zł na wypłatę dywidendy, czyli 3,5 zł na jedną akcję. Zgodnie z tą propozycją wypłata dywidendy miałaby nastąpić z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych.

 

We wniosku do ZWZ zarząd PKN Orlen przypomniał, że strategia spółki na lata 2020-30 „zakłada wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,5 zł na akcję począwszy od roku 2021 oraz utrzymanie lub wzrost tego poziomu w kolejnych latach”. „Proponowane podejście, zgodne z przyjętą w strategii koncernu do roku 2030 polityką dywidendową, odzwierciedla dobrą bieżącą sytuację płynnościową i finansową koncernu” – podkreślił zarząd spółki. Wskazał jednocześnie, iż podejście takie nie powoduje przekroczenia strategicznego poziomu kowenantu długu netto do EBITDA w 2021 r.

 

Dywidenda PKN Orlen za 2019 r. wyniosła 1 zł na akcję – na jej wypłatę, zgodnie z decyzją akcjonariuszy podjętą w czerwcu 2020 r., z zysku spółki w wysokości ponad 4,8 mld zł przeznaczono 427,7 mln zł, a pozostałą część, czyli niecałe 4,4 mld zł, przekazano na kapitał zapasowy.

 

Pierwszą dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję PKN Orlen wypłacił z zysku za 1999 r. Identyczną kwotę płocki koncern wypłacił z zysku za 2000 r. W kolejnych latach wysokość dywidendy wynosiła tam: z zysku za 2001 r. – 0,12 zł, za 2002 r. – 0,14 zł i za 2003 r. – 0,65 zł na jedną akcję. Z kolei dywidenda PKN Orlen z zysku netto za 2004 r. wyniosła 2,13 zł, a za 2007 r. było to 1,62 zł na jedną akcję. W latach 2005-06 i 2008-11 spółka nie wypłacała dywidendy.

 

Dywidenda PKN Orlen za 2012 r. wyniosła 1,50 zł, a z zysku za 2013 r. 1,44 zł na jedną akcję. Dywidenda za 2014 r. w wysokości 1,65 zł została wypłacona z kapitału zapasowego koncernu. Natomiast dywidenda z zysku spółki za 2015 r. wyniosła 2 zł na akcję.

 

W czerwcu 2018 r. ZWZ PKN Orlen zdecydowało, aby z rekordowego zysku netto spółki za 2017 r., w wysokości 6,1 mld zł, przeznaczyć na wypłatę dywidendy ponad 1,28 mld zł, czyli 3 zł na jedną akcję. Taka wysokość dywidendy była identyczna jak rok wcześniej. Dywidenda PKN Orlen za 2018 r. wyniosła natomiast 3,5 zł na akcję i była największą w historii tej spółki – z zysku w wysokości ponad 5,4 mld zł na dywidendę przeznaczono wówczas prawie 1,5 mld zł.