Czy dodatek funkcyjny dla nauczycieli będzie uzależniony od wyników nauczania?

Rada gminy nie może uzależnić wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli od takich czynników jak wyniki w nauczaniu, czy jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem – przypomniał wojewoda pomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Wojewoda pomorski stwierdził nieważność uchwały jednej z rad gmin w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina.  

W zakwestionowanej uchwale radni określili, że

„Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych w ust. 2 pkt a jest uzależniona od wielkości szkoły (liczby oddziałów i liczby uczniów w oddziałach), jej warunków organizacyjnych, złożoności zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczby stanowisk kierowniczych w szkole, wyników pracy szkoły, warunków lokalowych, środowiskowych i społecznych, w jakich szkoła funkcjonuje.”.

Organ nadzoru stwierdził, że paragraf uchwały w zakresie słów: „wyników pracy szkoły” został podjęty z istotnym naruszeniem prawa. W ocenie wojewody przepis uchwały uzależniający wysokość dodatku funkcyjnego od wyników pracy szkoły narusza art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 7 Konstytucji RP.  

Jak wyjaśnił wojewoda, rada gminy upoważniona została do określenia wysokości stawek dodatków funkcyjnych oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, przy czym zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, obowiązek wypełnienia upoważnienia zawartego w tym przepisie zrealizowany zostanie jedynie poprzez „określenie szczegółowych warunków, a więc czytelnych kryteriów jego przyznawania”. 

Organ nadzoru wskazał, że w tym przypadku powinny być one ściśle związane z istotą dodatku funkcyjnego z tytułu powierzonego nauczycielowi stanowiska.

Powołując się na wyrok NSA z 5 marca 2014 r. (I OSK 2908/13) wojewoda przypomniał, że dopuszczalne jest uzależnienie wysokości tego dodatku od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych, liczby uczniów i oddziałów, gdyż elementy te mają bezpośredni wpływ na nakład pracy i zakres odpowiedzialności osoby, której powierzono stanowisko.

„Wysokość tego dodatku nie może być jednak uzależniona od takich czynników jak wyniki w nauczaniu czy jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem” – podsumował organ nadzoru.