Czarnecki i Giertych mijają się z prawdą w wypowiedziach o Idea Banku

Jak oświadczył w poniedziałek UKNF, w wypowiedziach dla TVN24 i Gazety Wyborczej mecenasa Romana Giertycha oraz b. właściciela Idea Banku Leszka Czarneckiego padają stwierdzenia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Chodzi m. in. o zyski Idea Banku.

Jak napisał UKNF w oświadczeniu, pojawiające się „wielokrotnie” w wypowiedziach Czarneckiego i Giertycha stwierdzenia, jakoby Idea Bank „przynosił zysk” czy „bardzo duz˙e zyski” i „wychodził na prosta?”, w związku z czym przymusowa restrukturyzacja miała byc´ nieuprawniona, jest nieprawdziwa.

Jak wskazał UKNF Idea Bank generował za 2018 r. 1,614 mld zł straty, za 2019 r. 25 mln zł straty, a narastaja?co za 9 miesie?cy 2020 r. – 25 mln zł straty. Taki obraz wyniku działalnos´ci Banku jednoznacznie wynika ze sprawozdan´ finansowych – podkreślił Urząd.

Bank wprawdzie w ostatnich dwóch kwartałach 2020 r. zaraportował niewielkie zyski, lecz – według UKNF – naste?powało to głównie dzie?ki zdarzeniom jednorazowym.

Wielkos´c´ luki kapitałowej w ostatnim czasie była tak znaczna, z˙e nawet pojawiaja?ce sie? zyski banku nie stwarzały perspektyw na zniwelowanie tej luki oraz usunie?cie we włas´ciwym czasie zagroz˙enia Idea Banku upadłos´cia? – napisał Urząd KNF.

W opinii UKNF zestawienie wysokos´ci zysków osia?gnie?tych przez Idea Bank w dwóch kwartałach 2020 r. z wielkos´cia? luki kapitałowej z pewnos´cia? nie upowaz˙nia do nazywania tych zysków mianem „bardzo duz˙ych”.

UKNF zaznacza też, że audytor banku wskazuje istnienie istotnej niepewnos´ci, która moz˙e budzic´ znacza?ce wa?tpliwos´ci co do moz˙liwos´ci kontynuowania działalnos´ci przez Grupe? Kapitałowa? Idea Bank.

„Zaskoczenie budzi wie?c stwierdzenie dra Leszka Czarneckiego, jakoby ani prezes (Idea Bank), jak i sam dr Leszek Czarnecki nie rozumieli +dlaczego tak sie? stało+, skoro sam Bank wskazywał w publicznie doste?pnych sprawozdaniach finansowych na moz˙liwos´c´ poddania go przymusowej restrukturyzacji” – napisał Urząd.

Według oszacowania przeprowadzonego na zlecenie BFG przez PwC Advisory kapitały własne Idea Banku na 31 sierpnia 2020 r. były ujemne i wynosiły minus 482,8 mln zł. Wskazuje to na bardzo zła? sytuacje? Banku, przy czym szczególnie raz˙a?co przedstawia sie? istotna rozbiez˙nos´c´ mie?dzy wynikami oszacowania, sporza?dzonego na zlecenie BFG przez niezalez˙na? renomowana? firme? doradcza?, a obrazem sytuacji finansowej Idea Banku prezentowanym przez sam Bank przy akceptacji jego biegłych rewidentów – napisał UKNF.

O ile juz˙ sytuacja finansowa, w szczególnos´ci kapitałowa banku prezentowana przez sam bank przedstawiała sie? z´le, o tyle obraz wynikaja?cy z obiektywnego oszacowania dokonanego przez niezalez˙ny, renomowany podmiot okazał sie? dalece gorszy – podkreślił Urząd.

Według UKNF, teza Giertycha jakoby obligacje spółki GetBack „były sprzedawane przez wiele firm, równiez˙ banki pan´stwowe”, ale to „rza?d wybrał sobie pana Czarneckiego jako kozła ofiarnego” jest kuriozalna.

Według UKNF, Idea Bank oferował swoim klientom obligacje GetBack nie posiadaja?c wymaganego prawem zezwolenia na prowadzenie takiej działalnos´ci.

Istnieja? okolicznos´ci wskazuja?ce na to, z˙e kadra zarza?dzaja?ca Idea Bank miała s´wiadomos´c´ procederu zwia?zanego z oferowaniem klientom Banku tych instrumentów finansowych. W całym tym okresie Przewodnicza?cym Rady Nadzorczej Banku był dr Leszek Czarnecki i w zwia?zku z tym przysługiwał mu pełen doste?p do informacji o działalnos´ci Banku – podkreślił UKNF.

W czwartek Bankowy Fundusz Gwarancyjny „ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową” wszczął przymusową restrukturyzację należącego do Leszka Czarneckiego Idea Banku. 3 stycznia został on przejęty przez bank Pekao.(PAP)